Cepom - Privacy Policy

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR): Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De website Cepom.be heeft als doel informatie te verstrekken over de sectorale voordelen voor de makelarij en de verzekeringsagentschappen van de Paritaire Commissie nr 307.

Om de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen automatisch ‘cookies' op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Als u instemt met het gebruik van deze cookies, kunnen deze worden gebruikt bij de volgende verbindingen met de site. In de helpfunctie van uw internetbrowser kunt u lezen hoe u ze kunt weigeren of verwijderen.

 

1. Bescherming van de persoonsgegevens

Cepom is een bestaanszekerheidsfonds dat tot doel heeft gratis voortgezette opleiding en bijstand bij outplacement te bieden, via een sectorale oplossing en dit uitsluitend voor het personeel van de makelarij en verzekeringsagentschappen geregistreerd in de Paritaire Commissie 307.

Cepom.be is een website beheerd door Cepom.

Cepom verbindt er zich toe om alle van toepassing zijnde privacy beschermingsbepalingen na te leven.

 

2. Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?

Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten van Cepom zoals gedefinieerd in zijn statuten.

Cepom verbindt er zich toe u in alle transparantie te informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens en verklaart dat alle nodige maatregelen werden genomen om hun veiligheid te waarborgen.

Als u in de contacten-databank van Cepom staat (we herinneren u eraan dat we over persoonlijke gegevens over u beschikken: naam, voornaam, e-mailadres, ...), sturen we u van tijd tot tijd informatie die voor u van belang kan zijn, met betrekking tot ons nieuws en onze opleiding.

De Cepom-databank is eigendom van Cepom. De inhoud ervan wordt niet uitgeleend, verhuurd of overgedragen.

Bovendien worden uw gegevens gebruikt voor reporting. In dit geval gaat het om globale en anonieme statistieken en nooit om identificeerbare persoonsgegevens.

 

3. Wat is de wettelijke basis?

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens zijn:

Deze teksten zijn beschikbaar op de volgende websites:

Belgisch Staatsblad:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (PC 307) :
http://www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx?id=4708

 

4. Welke persoonsgegevens verwerken we?

 

5. Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen?

 

6. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. De bewaartermijn kan derhalve variëren naar gelang van het doel.

 

7. Aan wie communiceren wij uw persoonsgegevens ?

 

8. Welke rechten hebt u ?

Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten leeft de Cepom de wetgeving na. Binnen de grenzen van deze wetgeving hebt u het recht :

Daartoe neemt u contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (zie punt 11).

 

9. Kunt u uw toestemming intrekken ?

Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van onze nieuwsbrieven),  kan u deze toestemming te alle tijden intrekken. Gelieve dan contact te nemen met het e-mailadres dpo@cepom.be.

 

10. Hoe kunt u een klacht indienen ?

Indien u vermoedt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet gebeurt conform de toepasselijke wetgeving, is het aangeraden om zo snel mogelijk contact te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie punt 11).

Het zal vervolgens steeds mogelijk zijn om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 

11. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

CEPOM
Erfprinslaan 192
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
+32 (0)2 725 08 89
dpo@cepom.be

Verhuizen

We verhuizen deze maandag 6 mei

Skip