Cepom - Algemene voorwaarden

De wederzijdse en maatschappelijk verantwoorde verbintenis van CEPOM op het vlak van voorgezette opleiding

CEPOM (Courtiers Education Paritaire/Paritaire Opleiding Makelaars) is een paritair fonds voor bestaanszekerheid.

Het biedt uiteenlopende en praktijkgerichte opleidingen aan die gericht zijn op de evoluerende functies in de sector van de makelarij en verzekeringsagentschappen. Die kosteloze opleidingen zijn enkel bestemd voor het personeel van de ondernemingen die deel uitmaken van het paritair comité 307, met name de geregistreerde makelaars en verzekeringsagentschappen.

CEPOM biedt het personeel van het PC 307 opleidingen aan die aansluiten bij hun behoeften en wil zo elke medewerker begeleiden op de weg naar zijn eigen verrijking. De gezonde rivaliteit die hieruit voortvloeit in het contact met collega’s van het eigen kantoor of van andere kantoren draagt bij tot de verbetering en de ontwikkeling van de deskundigheid van elke medewerker, zowel in zijn rol als in zijn functie. Dat is uiteindelijk ook bevorderlijk voor de ontwikkeling van het makelaarskantoor dat hem tewerkstelt.

De gedeelde verantwoordelijkheid draagt zo bij tot dit permanente project en verplicht elke partner om hierbij zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

CEPOM biedt de makelaars en verzekeringsagentschappen met personeel in het PC307 bovendien ook hulp aan bij het opstellen van documenten bij ontslag en zorgt voor begeleiding bij beroepsherinschakeling (outplacement). Dat sectoraal aanbod werd in januari 2016 aangepast ten gevolge van de wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden. Het referentiecriterium is niet langer de leeftijd van 45 of ouder, maar de vraag of de uittredende werknemer meer of minder dan 30 weken opzeggingstermijn heeft verkregen.

 

Kwaliteit van de opleidingen

Om de kwaliteit van al onze opleidingen te garanderen werkt CEPOM samen met ervaren lesgevers, in overeenstemming met de sectorale verplichtingen. Zij bieden opleidingsprogramma’s aan die aangepast zijn aan de behoeften van de sector. Bovendien wordt de kwantitatieve en kwalitatieve controle gewaarborgd door onze intrinsieke verplichtingen die zowel voortvloeien uit de cao van 10 november 2017 (in overeenstemming met de wet-Peeters) als uit de verschillende vereisten van de FSMA.

De lesgevers worden zorgvuldig geselecteerd en verbinden zich ertoe hun menselijke kwaliteiten en hun expertise ten dienste te stellen van het personeel van het PC 307. Alle ingeschreven medewerkers worden door hen gemotiveerd, hartelijk onthaald, aangemoedigd en gestimuleerd om actief deel te nemen.

Elke lesgever zorgt ook voor de administratieve ad-hoc opvolging en is verantwoordelijk voor het overmaken van de aanwezigheidslijsten die door de deelnemers werden ondertekend en voor de evaluaties op het einde van het programma.

Er moet worden opgemerkt dat het opleidingsprogramma in de fiches van CEPOM en de methodologische keuzes de exclusieve verantwoordelijkheid zijn van de lesgevers.

 

Voor de organisatie van elke opleiding stelt CEPOM zijn tijd en budget ter beschikking van de sector

Daarom is het absoluut noodzakelijk dat iedereen die bij het opleidingsproces betrokken is (de makelaar-inschrijver, de deelnemende medewerker en de lesgever die de ontwikkeling van de competenties van de medewerker begeleidt) samenwerkt om alle sessies te doen slagen.

Voor een klassieke opleiding (korte duur) is een minimumaantal van [6] deelnemers vereist.

De maxima die we hanteren zijn dan weer bedoeld om de interactie tussen de deelnemers voldoende groot te houden, met behoud van de algemene kwaliteit. Het maximum is [8] voor de taal- en informaticaopleidingen en [12] voor de andere cursussen.

Wat zijn de respectievelijke verbintenissen in het proces van de deelname aan de opleidingen?

 

De makelaar die een medewerker inschrijft verbindt zich ertoe hem te vragen op een verantwoorde manier deel te nemen.

Hij zorgt er dus voor dat de medewerker naar behoren werd geïnformeerd en dat zijn inschrijving in overleg met hem werd beslist, ofwel via de leidinggevende makelaar, ofwel via de coördinator, ofwel via de HR-verantwoordelijke van de onderneming.

De medewerker kan uiteraard altijd het initiatief nemen om een cursus aan te vragen, weliswaar in overleg met zijn hiërarchische meerdere of met zijn werkgever.

In beide gevallen getuigt zijn effectieve deelname van maatschappelijke verantwoordelijkheid want inschrijving betekent ook dat het budget van CEPOM wordt aangesproken.

Als een medewerker verhinderd is, ziek is of CEPOM niet zelf kan verwittigen, is het absoluut noodzakelijk dat we worden ingelicht over zijn afwezigheid. Zonder verdere informatie zou de lesgever de aanwezige deelnemers nodeloos laten wachten.

In geval van ongerechtvaardigde afwezigheid zullen de betrokkene en zijn/haar werkgever een e-mail krijgen waarin een rechtvaardiging of een medisch attest wordt gevraagd. Op termijn zou een symbolische straf kunnen worden overwogen.

Voor makelaars die de opleiding van hun medewerkers in hun eigen vestiging kunnen organiseren wordt overeengekomen dat dat voor de organisator impliceert dat hij medewerkers van collega-makelaars aanvaardt en verwelkomt.

 

De medewerker die zich inschrijft verbindt zich ertoe ...

... stipt deel te nemen aan de opleidingen aangezien dat aansluit bij de doelstelling om zijn competenties verder te verbeteren. Hij verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op de geplande dagen maar ook CEPOM zo snel mogelijk in te lichten over elke afwezigheid, verhindering of vertraging. Zo niet kunnen annulatiekosten worden aangerekend. Om zich in te schrijven moet de medewerker:

Door een e-mailadres op te geven, aanvaarden de medewerker en de makelaar-inschrijver om onze e-mails te ontvangen (bijvoorbeeld bij het versturen van attesten van deelname aan taalcursussen of aan cursussen verzekeringstechnieken die recht geven op punten). We hebben diezelfde informatie nodig wanneer de medewerkers zich inschrijven via hun coördinator of de HR-verantwoordelijke van de onderneming.

De ondertekening van de aanwezigheidslijst is verplicht (o.a. FSMA). De handtekening op de lijst vormt het bewijs op basis waarvan we een attest van deelname en eventueel een aantal punten kunnen verstrekken. Zonder uw paraaf kunnen we geen enkel document afleveren.

Bij het beheer van de adressen en de persoonlijke informatie worden de verplichtingen van de geldende wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens in acht genomen (AVG).

Tot slot weten we graag hoe de deelnemers onze cursussen beoordelen en vragen we hen om evaluatiefiches in te vullen. De lesgever bezorgt hen die op het einde van de sessie.

Om ons opleidingsaanbod concreet verder uit te bouwen baseren we ons in het bijzonder op de feedback van onze deelnemers. Die vormt een bron van informatie over de kwaliteit van de opleidingen. Bovendien kunnen we eruit afleiden of onze opleidingen zijn afgestemd op de verwachtingen van de deelnemers en van de sector.

Verhuizen

We verhuizen deze maandag 6 mei

Skip